г. Киев
ул. Краковская, 20
(044) 292-97-10
пн - чт 9:00 -18:00
пт 9:00 - 16:45
перерыв на обед 13:00 - 13:45
 


Дніпровське районне управління юстиції у м. Києві

(Днепровское районное управление юстиції в г. Киеве)

Дніпровське районне управління юстиції у м. Києві (далі - управління юстиції)  діє на підставі Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5, (зі змінами) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 760/19498.

 

Управління юстиції є територіальним органом Міністерства юстиції України, що підпорядковується  Міністерству юстиції України та безпосередньо Головному територіальному управлінню юстиції в місті Києві.

 

Управління   юстиції   у   своїй  діяльності   керується Конституцією та законами України, актами Президента України  та  Кабінету  Міністрів  України, наказами  Міністерства  юстиції України та іншими актами законодавства України,  а  також наказами Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Основними завданнями управління є:

•реалізація  державної правової політики, а також забезпечення реалізації    державної  політики  у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)
•експертне забезпечення правосуддя;
•забезпечення роботи нотаріату;  
•здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

Управління відповідно  до  покладених  на  нього  завдань:

     - узагальнює  практику застосування законодавства з питань, що належать  до  його  повноважень,  готує  пропозиції  щодо  його вдосконалення та подає їх на розгляд головних управлінь юстиції;
     - бере участь у розвитку системи правової інформації;
     - підтримує   тексти  актів  законодавства  у  контрольному стані,  веде їх облік та здійснює зберігання;  доводить інформацію про збірники актів законодавства,  що видаються Мін'юстом,  та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів  до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;
    - координує діяльність територіальних  органів  міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з   питань  систематизації  законодавства,  перевіряє  стан  такої діяльності,  надає  рекомендації  щодо  її  поліпшення  і  вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;
    - координує  діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів  виконавчої  влади,  органів  виконавчої влади    Автономної    Республіки    Крим,    місцевих   державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової  освіти  населення,  перевіряє  стан  їх  діяльності   із зазначених   питань,   надає   їм  необхідну  методичну  допомогу, консультує їх з  питань  підготовки  навчально-тематичних  планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів,    конференцій,    олімпіад,    конкурсів    та   інших навчально-методичних заходів;      - здійснює  методичне  керівництво   правовою   роботою   в територіальних  органах  міністерств,  інших  центральних  органів виконавчої влади,  органах виконавчої влади Автономної  Республіки Крим,  місцевих  державних  адміністраціях,  а  також на державних підприємствах,   в   установах,    організаціях    та    державних господарських об'єднаннях;
     - перевіряє  в  територіальних  органах міністерств,  інших центральних органів виконавчої  влади,  органах  виконавчої  влади Автономної Республіки Крим,  місцевих державних адміністраціях,  а також на державних підприємствах,  в  установах,  організаціях  та державних  господарських  об'єднаннях стан правової роботи,  надає рекомендації щодо її поліпшення,  вносить пропозиції про  усунення виявлених  порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
     - здійснює через  засоби  масової  інформації  інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;
     - організовує  та забезпечує роботу громадських приймалень із  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги,  надає їм методичну допомогу;
     - забезпечує доступ до публічної інформації;
     - сприяє   розвитку   надання  юридичних  послуг  з  метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
     - сприяє  організації  навчання  державних  виконавців  та забезпечує підвищення рівня їх кваліфікації;
     - здійснює державну реєстрацію  нормативно-правових  актів районних,   районних  у  містах  Києві  та  Севастополі  державних адміністрацій,   їх   управлінь,   відділів,   інших   структурних підрозділів, веде реєстр цих актів;
     - перевіряє   в  районних,  районних  у  містах  Києві  та Севастополі державних адміністраціях,  їх  управліннях,  відділах, інших  структурних  підрозділах  стан додержання законодавства про державну реєстрацію  нормативно-правових  актів,  вимагає  у  разі потреби  подання  нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх  скасування,  вносить  пропозиції  про  усунення  виявлених порушень  і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
    - скасовує     рішення     про     державну     реєстрацію нормативно-правових актів;
     - сприяє організації роботи державних нотаріальних контор, які працюють на території району (міста);
     - сприяє  організації  надання  приватними  та  державними нотаріусами правової допомоги населенню району  (міста)  з  питань учинення нотаріальних дій;
     - організує  та  контролює виконання міжнародних договорівУкраїни  з  питань  правової  допомоги  в   цивільних,   сімейних, кримінальних   справах,   а  також  конвенцій  і  угод  з  питань, пов'язаних з діяльністю установ юстиції;
     -  здійснює інші повноваження на  основі  та  на  виконання Конституції  та законів України,  актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

 

Управління з метою організації своєї діяльності:
     - організовує  роботу  з  підготовки,   перепідготовки   та підвищення кваліфікації працівників апарату управління юстиції;
     - сприяє здійсненню добору кадрів управління юстиції;
    - за   дорученням   головного  управління  юстиції  укладає договори,    вивчає,    аналізує та узагальнює     потреби матеріально-технічного забезпечення управління юстиції, забезпечує збереження матеріальних цінностей;
     - розглядає звернення громадян з  питань,  що  належать  до його   компетенції,  виявляє  та  усуває  причини,  що  породжують обґрунтовані скарги громадян;
     - забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці  в  управлінні юстиції,  підвідомчих органах та установах юстиції;
     - забезпечує в межах своєї  компетенції  виконання  завдань мобілізаційної готовності;
    - здійснює  контроль  в  управлінні  юстиції та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів  законодавства  з питань  боротьби  з  корупцією  і  злочинністю  та  забезпечує  їх неухильне виконання;
     - забезпечує в межах повноважень  проведення  заходів  щодо запобігання   корупції  та  здійснення  аналізу  стану  дотримання антикорупційного законодавства.

 

Управління  юстиції  утримується  за  рахунок  Державного бюджету України. Структуру, штатний   розпис  та  кошторис  управління  юстиції затверджує  начальник головного  управління  юстиції  у межах, визначених Мін'юстом.

 

Управління  юстиції  є  юридичною особою,  має печатку із  зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

Начальник управління:
Суховерська Ганна Миколаївна
292-97-10
E-mail: dniprust@ukr.net
Заступник начальника управління-
начальниквідділу  державної реєстрації актів
цивільного стану
Романенко Олена Вікторівна
559-00-86
E-mail:  dniprovskyi@ukr.net
Заступник начальника управління-
начальниквідділу  державноївиконавчої служби
Вольф Олександр Леонідович
292-97-53
E-mail:  vdvs.dn@gmail.com
Спеціалісти управління
292-97-10
E-mail:  dniprust@ukr.net

 

 
 

Извините!

В данный момент свободных вакансий нет!Для просмотра QR-code рекомендовано приложение QR Code Reader